அகரதீபம் – மாலை 06 மலர் 02 – இலவச காலாண்டு சமய இதழ்.