சட்டத்தரணிகள் சங்கத்தின் தலைவராக சாலிய பீரிஸ் தெரிவு

12.01.2022 04:27:55

இலங்கை சட்டத்தரணிகள் சங்கத்தின் தலைவராக ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி சாலிய பீரிஸ் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளார்.

2022/23 ஆம் ஆண்டிற்கான சங்கத்தின் செயலாளராக சட்டத்தரணி இசுரு பாலபடபெந்தி தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளார்.