சர்வதேச விமான நிலையத்தை விரிவாக்கத் திட்டம்!

10.07.2024 08:21:12

சலுகைக் கடன் திட்டத்தின் கீழ் பண்டாரநாயக்க சர்வதேச விமான நிலையத்தின் விரிவாக்கத் திட்டத்தின் இரண்டாவது முனையத்தை மீண்டும் ஆரம்பிப்பதற்கு The Japan International Cooperation Agency இணங்கியுள்ளதாக துறைமுகங்கள், கப்பற்றுறை மற்றும் விமான சேவைகள் அமைச்சர் நிமல் சிறிபால டி சில்வா தெரிவித்துள்ளார்.