இந்தியாவிடமிருந்து இலங்கைக்கு 900 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர் நிதியுதவி!

14.01.2022 05:58:20

400 மில்லியன் அமெரிக்க நாணய பரிமாற்று திட்டம் உள்ளிட்ட, 900 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர் வெளிநாட்டு நாணய உதவியை இந்தியா இலங்கைக்கு வழங்கியுள்ளது.